Barns 1. og 2. sygedag

Med virkning fra 1. oktober 2008 for ansatte i staten og med virkning fra 1. april 2009 for ansatte i regioner og kommuner, vil adgangen til fri med løn udvides til også at gælde barnets 2. sygedag.

Ved barnets 2. sygedag forstås der kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag. 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden dvs. at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, uanset om vedkommende har holdt fri på barnets 1. sygedag eller ej.

Hvis begge forældre har mulighed for at få fri til barns 2. sygedag kan dagene således deles imellem dem, sådan at den ene af forældrene holder 1. sygedag og den anden holder 2. sygedag.

Dit barn skal være under 18 år, og barnet skal opholde sig hos dig.

Hensynet til barnets forhold og alder skal nødvendiggøre, at en af forældrene bliver hjemme. Herudover skal forholdene på din arbejdsplads tillade, at du bliver hjemme. Hvis der er tungtvejende grunde til, at du bør være til stede på arbejdspladsen den pågældende dag, så kan du ikke holde barnets 1. sygedag.

Hvis barnet opholder sig hos dig, så er det ikke et krav, at du er biologisk far eller mor, adoptivforælder eller har forældremyndigheden. Som "papforælder" mv. vil du også efter en konkret vurdering kunne holde barnets første sygedag. Det afgørende er hensynet til barnets tarv og din tilknytning til barnet. Hovedreglen er, at du kan holde barnets første sygedag, hvis du har samme folkeregisteradresse som barnet. Omvendt er sammenfaldende folkeregisteradresse ikke noget krav.

Selvom begge forældre er omfattet af bestemmelser om ret til frihed på barnets
1. sygedag, er det kun den ene, der kan få frihed. Der er ikke en første sygedag for både faderen og moderen inden for samme sygdomsperiode.

Fraværet registreres, men medregnes ikke i antallet af sygedage.

Barnet er indlagt på hospital

Som ansat i en kommune/en region/staten har du ret til fravær med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med hospitalsindlæggelse sammen med barnet. Retten til betalt fravær gælder kun, hvis dit barn er under 14 år.

Retten til fravær med løn gælder også, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

Hvis begge forældre er enten statsligt eller kommunalt ansat, kan den samlede fraværsperiode med løn højst udgøre 5 dage for forældrene tilsammen.

Pasning af alvorligt syge børn

Som forælder til et alvorligt sygt barn under 18 år har du ret til dagpenge, hvis du i forbindelse med dit barns alvorlige sygdom helt eller delvist opgiver dit arbejde. Det følger af barselslovens §26, (før 3. juli 2006 af dagpengelovens §19a). Det er en betingelse, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis dit barns behov i forbindelse med sygdommen taler for det.

Du kan få nærmere vejledning om dagpengeretten i din kommune. Er du ansat i en kommune og har du ret til dagpenge efter barselslovens § 26, så har du i samme periode ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn. Du vil modtage normal løn og din arbejdsgiver vil få dagpengerefusion. Arbejdsgiveren kan dog begrænse retten til tjenestefrihed med løn til 1 måned pr. år pr. barn. Arbejdsgiveren kan også bevilge yderligere tjenestefrihed med eller uden løn.